آزاداندیشی ؛ غرامتها و غنیمتها

آزاداندیشی ؛ غرامتها و غنیمتها | آیت الله سروش محلاتی

برخی معتقدند که ما اندیشه را می خواهیم ولی آن اندیشه ای، اندیشه است که ما می گوییم و دیگر اندیشه ها، اندیشه نیست/ پذیرش فکر کردن، ذاتا با نوعی پذیرش تنوع و تکثر همراه است/ فرد وقتی فکر می کند نمی تواند نتایج اندیشه و فکر خود را از قبل مشخص کند. اگر نتیجه […]