آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی و دموکراسی

آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی و دموکراسی ؛ موسی غنی نژاد

مشکل اغلب روشنفکران اعم از ایرانی و غیر آن این است که از حد اقل های دانش اقتصادی و مبانی آن آگاهی لازم ندارند، در نتیجه از این واقعیت بسیار مهم غفلت می¬کنند که آزادی اقتصادی و سیاسی از هم تفکیک ناپذیرند و سرچشمه واحدی دارند. اصول آزادی در اندیشه مدرن مبتنی بر حقوق ذاتی […]