مقاله نقدی بر تئوری فربه تر از ایدئولوژی از دکتر عماد افروغ

نقدی بر تئوری فربه تر از ایدئولوژی، عماد افروغ

در این مقاله که مربوط به سال ۱۳۷۸ می باشد ،عماد افروغ ( جامعه شناس و استاد دانشگاه ) مقاله ی فربه تر از ایدئولوژی عبدالکریم سروش را به چالش می کشد. دین، علاوه بر ادامه ی پایه ای برای وحدت و همبستگی گروهی با عرضه یک چارچوب نمادین، پیروان را قادر می سازد تا […]