گفت‌و‌گو با مقصود فراستخواه؛ کارکرد نخبگان ایستاده در مرز دولت و جامعه

گفت‌و‌گو با مقصود فراستخواه؛ کارکرد نخبگان ایستاده در مرز دولت و جامعه

با این اصرار بر زیروروکردن دوبارۀ جامعه؛ آیا تحلیل هزینه–نتیجه برای ملت هم شده؟ گفتگوی دکتر فرزاد نعمتی با مقصود فراستخواه دربارۀ کتاب تازه منتشر شدۀ کنشگران مرزی هم میهن، شماره 182، ششم اسفند 1401 ، صفحه فرهنگ گفت‌و‌گو با مقصود فراستخواه درباره کتاب اخیرش که به کارکرد نخبگان ایستاده در مرز دولت و جامعه […]