سخنرانی محکمات و متشابهات در قرآن از رسول جعفریان

بررسی منازعات در مفهوم محکم و متشابه در یکصد ساله اخیر ، رسول جعفریان

دکتر رسول جعفریان در خصوص متشابهات و محکمات چهار دیدگاه مهم را عنوان نمود و افزود : دیدگاه اول ، دیدگاه اسدالله خرقانی است. در این دیدگاه متشابهات قرآن همان حروف مقطعه است و باقی قرآن کاملاً قابل فهم است و همه می فهمند.