مدرسه تابستانی «فلسفه علوم شناختی» موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

مدرسه تابستانی «فلسفه علوم شناختی» موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

مدرسه تابستانی «فلسفه علوم شناختی» که مشتمل بر ۹ کلاس با موضوعات متنوّع فلسفه علوم شناختی بود، از تاریخ ۲۷ تا ۲۹ مردادماه به صورت سه کلاس در هر روز، اجرا گردید. حدود ۵۰ فراگیر از دانشگاه‏های مختلف کشور – که از میان بیش از ۱۵۰ داوطلب، گزینش شده بودند – در این مدرسه شرکت داشتند. روز […]