مقاله‌ آرش نراقی با عنوان اخلاق شکنجه

مقاله‌ی آرش نراقی با عنوان اخلاق شکنجه

شکنجه یکی از مهمترین مصادیق خشونت در مناسبات انسانی، در سطح فردی و جمعی، بوده است.  در این نوشتار مایلم سه پرسش اصلی را در خصوص شکنجه مورد بررسی قرار دهم: پرسش نخست: شکنجه چیست و چه انواع مهمی دارد؟ پرسش دوّم: آیا شکنجه تحت هر شرایطی اخلاقاً نارواست؟ پرسش سوّم: اگر بنا به فرض، […]