مقاله ای از نصر‌الله پورجوادی با عنوان شارلاتانیسم فردید

مقاله ای از نصر‌الله پورجوادی با عنوان شارلاتانیسم فردید

نصر‌الله پورجوادی در نهمين شماره انديشه پويا ‌در مقاله‌ای انتقادی (با عنوان شارلاتانیسم فردید ) به مقايسه احمد فرديد قبل و بعد از انقلاب پرداخت. نصر‌الله پورجوادی براساس دفترچه يادداشت‌هايش از کلاسهای احمد فرديد در سالهای ۴۹ و ۵۰ ، زمانی‌که در دوره فوق‌ليسانس فلسفه در دانشگاه تهران شاگردی احمد فرديد را تجربه کرده، اين […]