مقاله‌ی “افسردگی ، یک کلمه و چند معنا” از دکتر محمد‌رضا سرگلزایی

مقاله‌ی "افسردگی، یک کلمه و چند معنا" از دكتر محمد‌رضا سرگلزایی

کلمه افسردگی آنقدر به کار برده شده است که به نظر موضوع ساده ای می رسد اما ماجرای بیماری که با شکایت از افسردگی یا با علائم افسردگی به پزشک مراجعه می کند ، ماجرای پیچیده ای است. آماری از انگلستان نشان می دهد که تنها ۳۰% از بیمارانی که دچار افسردگی می شوند به […]