دکتر فرهنگ هلاکویی: آدم سالم در یک نگاه عاشق نمی‌شود

عشق در یک نگاه ، دکتر فرهنگ هلاکویی

 مفهوم علم: هر دانسته ای در مقابل هر ندانسته ای یا هر علمی در مقابل جهلی. نگاهی سیستماتیک و بسیار دقیق به یک موضوع یا مفهوم. بیان واقعیت و حقیقت و درستی و صحت آن. علم یک شناخت و یا ادراکی است از واقعیت که به خواص و خصایص اشیا توجه دارد و به روابط […]