تقابل‌ دو فرهنگ‌ در مهاجرت‌ و پی‌آمدهای آن‌

اگر نقل مکان از کشوری به کشور دیگر را مهاجرت بنامیم و کشورهای جهان را در دو گروه عمده مدرن و سنتی قرار دهیم چهار نوع مهاجرت خواهیم داشت. الف- مهاجرت از کشورهای سنتی به یکدیگر؛ ب- مهاجرت از کشورهای مدرن به یکدیگر؛ ج- مهاجرت از کشورهای مدرن به سنتی و بالاخره د- مهاجرت از … ادامه خواندن تقابل‌ دو فرهنگ‌ در مهاجرت‌ و پی‌آمدهای آن‌