رگ حرف ۷ ، گفت‌وگو آیین‌ حق‌جویی بُود

رگ حرف 7 ، گفت‌وگو آیین‌ حق‌جویی بُود

گفت‌وگو آیین‌ حق‌جویی بُود در امکان و شایستگی گفت‌وگو با مخالف رادیکال