گفتگوی مصطفی ملکیان و ابوالقاسم فنایی درباره ی اخلاق، دین و عقلانیت

اخلاقی زیستن بدون دخالت دولت ، فنایی و ملکیان

در اردیبهشت ماه ۹۳ گفتگویی به همت و حضور مصطفی ملکیان با ابوالقاسم فنایی در دو موضوع «نسبت اخلاق و دین» و «نسبت عقلانیت و دین» انجام می شود؛ گفت و گویی که در دو جلسه و پنج ساعت میان استاد و شاگرد تداوم داشت – شاگردی که البته اکنون خود صاحب نظر و پروژه ای […]