مصرف‌گرایی و بی‌حسی اخلاقی

مصرف‌گرایی و بی‌حسی اخلاقی

به نظر می‌رسد که در دنیای معاصر، افراد تا حد زیادی نسبت به ارزش‌های اخلاقی بی‌اعتنا و، به تعبیر باومن، بی‌حس شده‌اند. او علت اصلی این بی‌حسی را رواج مصرف‌گرایی در جوامع مدرن می‌داند، و در مورد خطرات جدی آن هشدار می‌دهد.