ما چگونه ماهرانه به خود دروغ می گوییم؟ ، دکتر شیرزاد پیک‌ حرفه

دکتر شیرزاد پیک‌ حرفه

سخنرانی کوتاه دکتر شیرزاد پیک‌ حرفه ما چگونه ماهرانه به خود دروغ میگوییم ؟! دانشکده علوم انسانی | دانشگاه بین المللی قزوین | زمستان ۹۴

درس‌گفتارهای فلسفه سیاست از شیرزاد پیک حرفه

درس‌گفتارهای فلسفه سیاست از شیرزاد پیک حرفه

درسگفتار فلسفه سیاست شیرزاد پیک حرفه عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانش‌گاه بین‌المللی امام خمینی صوت درس‌گفتارهای فلسفه سیاست از دکتر شیرزاد پیک حرفه