ما چگونه ماهرانه به خود دروغ می گوییم؟ ، دکتر شیرزاد پیک‌ حرفه

دکتر شیرزاد پیک‌ حرفه

سخنرانی کوتاه دکتر شیرزاد پیک‌ حرفه ما چگونه ماهرانه به خود دروغ میگوییم ؟! دانشکده علوم انسانی | دانشگاه بین المللی قزوین | زمستان ۹۴

درسگفتار فلسفه سیاست از دکتر شیرزاد پیک حرفه

صوت درسگفتار فلسفه سیاست از دکتر شیرزاد پیک حرفه