نوشتار لیلا اردبیلی با عنوان «نگاهی به تاریخچه جامعه‌شناسی شناختی و جای خالی آن در علوم شناختی»

مقاله لیلا اردبیلی با عنوان «نگاهی به تاریخچه جامعه‌شناسی شناختی و جای خالی آن در علوم شناختی»

نقطه عزیمت مباحث مطرح در علوم اجتماعی، رفتاری و فرهنگی جدال فکری‌ای بوده که از دیرباز بر سر اصالت سرشت یا پرورش[۱] وجود داشته است؛ جدالی بر سر اینکه رفتار انسان امری ذاتی است یا متاثر از محیط اطراف اوست. امروزه پیشرفت‌های علمی بستری را برای پاسخ به این دست از پرسش‌ها فراهم کرده‌اند و […]