سخنرانی دکتر موسی اکرمی با موضوع فیزیک و متافیزیک به همراه پرسش و پاسخ

محور های گفتگو: ۱- ارتباط فیزیک و متافیزیک چیست؟ ۲- آیا قواعد فلسفی همچون علیت مورد پذیرش مکانیک کوانتومیست؟ ۳- فیزیک نوین چه تغییری در شناخت ما نسبت به خدا ایجاد میکند؟ ۴- نقش فیزیک و متافیزیک در فهم و تبیین حقایق دینی چیست؟ . . فیزیک و متافیزیک این دو واژه بیش از همه … ادامه خواندن سخنرانی دکتر موسی اکرمی با موضوع فیزیک و متافیزیک به همراه پرسش و پاسخ