صوت درسگفتار فلسفه هنر از بابک احمدی

455-min

درسگفتار فلسفه هنر از بابک احمدی در ۱۲ جلسه ی ۳ ساعته برگزار شده است. این مجموعه درسگفتار که به صورت صوت در اختیار کاربران صدانت قرار داده شده است، حول مباحث کتاب “حقیقت و زیبایی” می باشد.