درس‌گفتار آموزش زبان لاتین از پژمان رنجبر (دوره اول)

درس‌گفتار آموزش زبان لاتین از پژمان رنجبر (دوره اول)

در درس‌گفتار «آموزش زبان لاتین» با زبان لاتین مانند زبانی زنده آشنا خواهیم شد. در این درس ها ما متن را مورد نظر قرار داده و تنها بر آن کار می کنیم، این یعنی قاعده های صرفی و نحوی زبان را در اثنای آزمودنِ زبان خواهیم آموخت. این روند با ساختنِ محیطی طبیعی همانند همان […]